Chikane skal gøres strafbart

 

Der er netop fremsat forslag om at gøre det strafbart at obstruere forældremyndigheds- og samværssager og om at tillægge uhensigtsmæssig adfærd i familieretlige sager processuel skadevirkning.


Det er seks medlemmer af Folketinget for Dansk Folkeparti, der har fremsat et beslutningsforslag, der bl.a. begrundes med at:


“Vi får ofte henvendelser fra borgere, der oplever, at den ene forælder som led i sagen fremsætter falske påstande om den anden forælder f.eks. for at trække samværssager i langdrag eller for at opnå en bedre position i forældremyndighedssagen. 


Det er ødelæggende for den forælder, der på et falskt grundlag sættes i dårligt lys og derfor risikerer at miste retten til at se sit barn. Ofte har det ydermere den virkning, at den obstruerende forælder knyttes endnu nærmere til barnet, hvilket til tider stiller denne forældre bedre i samværs- eller forældremyndighedssagen.


Derfor skal regeringen dels sørge for, at det i forældre- myndigheds- og samværssager gøres strafbart at fremsætte usande udtalelser om den anden forælder, dels sikre, at sådanne strafbare udtalelser medfører processuel skadevirkning under en verserende forældremyndigheds- eller samværssag. 


Straffen for at fremsætte usande påstande om den anden forælder skal være mærkbar, og det kan f.eks. være en bøde af en ikke uvæsentlig størrelse.


Mange usande påstande er allerede kriminaliseret, herunder bl.a. falsk forklaring for retten, falsk erklæring til offentlig myndighed, falsk erklæring til brug for retsforhold m.v., jf. straffelovens kapitel 17. Påstande, anklager og falske anmeldelser er allerede kriminaliseret i straffeloven, og der er derfor ikke behov for at kriminalisere dem igen med dette forslag.”


Læs hele forslaget her:


https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/beslutningsforslag/b66/20211_b66_som_fremsat. 

Kommentarer